Ana Sayfa HAKKIMIZDAKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması  ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.
  Kişisel veriler; sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler Afyon Eğitim Vakfı’na ait web sitesi üzerinden doldurulan formlar, burs başvuru formları,  e-postal ortamında, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları, burs başvuru formları aracılığıyla toplanabilir.
  Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vb.) olmak üzere, adres ve telefon bilgileri,  okul ve not bilgileri, aile gelir, medeni hal, sahip olduğu menkul ve gayrimenkul durum bilgileri, sağlık bilgileri, banka hesap numaraları ile fotoğraf ve görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir.
  KVK Kanunu’nun 4,5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler
    1.  Burs ve staj imkânları sağlamak,
    2.  Eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, eğitime destek ve teşvik, nitelikli iş gücünün gelişimine katkı yapılması,
    3.  Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,
    4.  Yeni uygulamalardan haberdar etmek,
    5.  Afyon Eğitim Vakfı’nın düzenlediği etkinliklerden haberdar etmek,
    6.  Afyon Eğitim Vakfı’nın düzenlediği toplantılara davet etmek,
    7.  Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak üzere işlenir.
  Afyon Eğitim Vakfı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve tarafımızca paylaşılan kişisel verilerinizin yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, saklanacak, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.
  Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir.
  Toplanan tüm bilgiler hakkında KVKK’nın 11. maddesi gereği afyonegitimvakfi@hotmail.com  adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek ya da Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No:11 Afyon Ticaret Ve Sanayi Odası A Blok Kat:3 AFYONKARAHİSAR adresine şahsen veya ıslak imzalı dilekçeniz ile başvurarak kişisel verilerinizin;
    a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
    b. İşlenmişse bilgi talep etme,
    c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    ç. Yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3’üncü kişileri bilme,
    d. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
    e.KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
    f. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.
  Başvurunuz, hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeniz halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin Vakfımız için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.
  Başvurunuz hakkında sizinle iletişime geçebilmemiz ve talep edilen bilgi hakkında sehven üçüncü kişilere bilgi verilmesini önlemek amacıyla, başvurunuzda kimlik ve adres bilgilerinizle birlikte kimliğinizi doğrulamaya yarar belgelerinde eklenmesi önem arz etmektedir.
Saygılarımızla,
Afyon Eğitim Vakfı